Dňa 15.6.2011 nadobudla účinnosť vyhláška MŽP SR č. 173/2011 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Podľa § 2 tejto vyhlášky sa mení a dopĺňa jej príloha č. 2, v ktorej je uvedený zoznam inváznych druhov rastlín a do tohto zoznamu bola doplnená slnečnica hľuznatá (helianthus tuberosus), podľa poľovníckej terminológie topinambur

.

Spôsob nakladania s inváznymi druhmi rastlín je upravený v § 7 ods. 3 až 8 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny takto:

(3)    Invázne druhy je zakázané dovážať, držať, pestovať, rozmnožovať, obchodovať s nimi, ako aj s ich časťami alebo výrobkami z nich, ktoré by mohli spôsobiť samovoľné rozšírenie invázneho druhu.

(4)    Vlastník (správca, nájomca) pozemku je povinný odstraňovať invázne druhy zo svojho pozemku spôsobmi podľa odseku 8 a o pozemok sa starať takým spôsobom, aby zamedzil opätovnému šíreniu inváznych druhov, a to na náklady pôvodcu ich šírenia, ak je známy, inak na náklady štátu.

(5)    Orgán ochrany prírody nariadi vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku, na ktorom sa vyskytujú invázne druhy, vykonať na náklady pôvodcu ich šírenia, ak je známy, inak na náklady štátu, opatrenia na odstránenie inváznych druhov.

(6)    V prípade nebezpečenstva vzniku škodlivých následkov na prírode a krajine môže orgán ochrany prírody vykonať na náklady pôvodcu šírenia inváznych druhov, ak je známy, inak na svoje náklady, odstránenie inváznych druhov sám. Ak takýmto konaním orgánu ochrany prírody vznikne vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) dotknutého pozemku škoda, vlastník (správca, nájomca) dotknutého pozemku má nárok na náhradu škody podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.20)

(7)    Na účel uvedený v odseku 6 orgán ochrany prírody a ním poverené osoby sú oprávnení vstupovať na cudzie pozemky na nevyhnutne potrebný čas po predchádzajúcom upozornení vlastníka (správcu, nájomcu) dotknutého pozemku, ak sa nevyžaduje povolenie na vstup podľa osobitného predpisu. 21) Pritom sú povinní dbať na to, aby užívanie týchto pozemkov bolo rušené čo najmenej a aby vstupom a činnosťami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Vlastník (správca, nájomca) dotknutého pozemku je povinný vstup na pozemok strpieť; tým nie je dotknuté jeho právo na náhradu škody podľa všeobecných predpisov o náhrade škody. 20)

(8)    Zoznam inváznych druhov a spôsob ich odstraňovania je uverejnený v prílohe č. 2 vyhlášky č. 24/2003 Z. z. (pozor, platí znenie prílohy č. 2 vo vyhláške č. 173/2011 Z. z.).

Porušením ustanovení § 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa podnikateľ alebo právnická osoba dopúšťa iného správneho deliktu podľa § 90 ods. 1 písm. b) (vykonáva činnosť zakázanú podľa § 7 ods. 3 zákona) alebo písm. l) (nesplní povinnosť podľa § 7 ods. 4 zákona), za čo mu orgán ochrany prírody môže podľa § 90 ods. 1 uložiť pokutu do 9.958,17 €.

Podľa § 91 ods. 7, 8 zákona orgán ochrany prírody môže:

(7) Orgán ochrany prírody môže v rozhodnutí o inom správnom delikte povinnému uložiť, aby v určenej lehote vykonal opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania, za ktoré bola pokuta uložená. Ak povinný v určenej lehote tieto opatrenia nevykoná, možno mu uložiť ďalšiu pokutu až do výšky dvojnásobku uloženej pokuty.

(8) Sankciu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedel príslušný orgán ochrany prírody, najneskôr do piatich rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti. Ďalšiu pokutu podľa odseku 7 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa mala povinnosť uložená v rozhodnutí podľa odseku 7 splniť.

Podľa ods. 12 osoba, voči ktorej orgán ochrany prírody rozhodnutím vyslovil výrok o porušení tohto zákona, je povinná uhradiť štátu trovy konania spojené s prerokovaním iného správneho deliktu paušálnou sumou vo výške 33,19 €. Trovy konania sú splatné v lehote splatnosti uloženej pokuty; ak sa ukladá iná sankcia, tak v lehote 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená iná sankcia.

Porušením ustanovení § 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa fyzická osoba dopustí priestupku podľa § 92 ods. 1 písm. d) (vykonáva činnosť zakázanú podľa § 7 ods. 3 zákona) a písm. n) (neplní povinnosti podľa § 7 ods. 4 zákona), za čo jej orgán ochrany prírody podľa § 92 ods. 2 písm. b) zákona môže uložiť pokutu do 3.319,39 €.

Podľa § 92 ods. 4, ak sa dopustí osoba priestupku podľa ods. 1 do dvoch rokov po tom, čo jej bola za rovnaký priestupok uložená sankcia, môže jej byť uložená pokuta do dvojnásobku hornej hranice pokuty.

Podľa § 92 ods. 6 orgán ochrany prírody môže v rozhodnutí o priestupku povinnému uložiť, aby v určenej lehote vykonal opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania, za ktoré bola pokuta uložená. Ak povinný v určenej lehote tieto opatrenia nevykoná, možno mu uložiť ďalšiu pokutu až do výšky dvojnásobku uloženej pokuty. Ďalšiu pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa mala povinnosť uložená v rozhodnutí o priestupku splniť.

Vychádzajúc z uvedeného Vás upozorňujeme na platný stav vychádzajúci z platnej právnej úpravy s tým, aby ste v súlade s ňou vykonali príslušné opatrenia.