Header image alt text

Strážca prírody

Stránka neziskovej organizácie dobrovoľných členov Stráže prírody

Nekrmte labuťe.

Posted by raider on január 2, 2015
Posted in Dôležité oznamy 

Labuť na Hangockej.          

Po dlhom teplom období prišla ku nám konečne zima.  Spolu s ňou pribudla práca pracovníkom Rehabilitačnej stanice hendikepovaných živočíchov, ktorú prevádzkuje  ŠOP SR, Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre, v podobe údajne zamrznutých labutí hrbozobých.  Čítajte ďalej

 

Dňa 4. júna 2013 sa minister ŽP Peter Žiga  poďakoval tým, ktorí svojou prácou prispeli v prospech ochrany a starostlivosti o životné prostredie. Z rúk ministra životného prostredia si tak v Bratislave prebrali ocenenie Cenu ministra životného prostredia, čestné uznanie a ďakovný list 16 nominovaní kandidáti. Odovzdávanie ocenení sa konalo  pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia. Čítajte ďalej

Migrácia žiab.

Posted by raider on apríl 1, 2013
Posted in Dôležité oznamy 

V najbližších dňoch sa uskutoční v lokalite Velké Zálužie-Jarok (časť Titváň) v okr.Nitra brigáda ohľadom  migrácie(ťahu) žiab.

Činnost bude spočívať v natiahnutí zábranovej fólie pozdlž cestnej komunikácie v dlžke cca 300m.

Pre bližšie informácie a potvrdenie účasti kontaktujte hlavného koordinátora akcie člena Stráže prírody p.Klimička.

 

Kontaktné údaje:  tel: 0903 693 552

mail:klimicek@centrum.sk

V nadväznosti na Usmernenie Ministerstva životného prostredia SR  (spisové č. : 7566/2012-2.2 z 26.9.2012) k uhrádzaniu cestovných náhrad členom stráže prírody podľa zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov vydávam nasledovný pokyn : Čítajte ďalej

Podľa zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov(ďalej len „zákon“), § 35 odsek 7: „Kto nájde chorého, poraneného, poškodeného alebo uhynutého chráneného živočícha v prírodnom prostredí alebo ten, kto sa o náleze dozvedel,je povinný to bezodkladne oznámiť spolu s opisom situácie, ako k nálezu došlo, orgánu ochrany prírody, ktorý určí ďalšie nakladanie s takým chráneným živočíchom. Čítajte ďalej

Zmena v zozname inváznych rastlín

Posted by raider on jún 9, 2012
Posted in Dôležité oznamy 

Dňa 15.6.2011 nadobudla účinnosť vyhláška MŽP SR č. 173/2011 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Podľa § 2 tejto vyhlášky sa mení a dopĺňa jej príloha č. 2, v ktorej je uvedený zoznam inváznych druhov rastlín a do tohto zoznamu bola doplnená slnečnica hľuznatá (helianthus tuberosus), podľa poľovníckej terminológie topinambur

Čítajte ďalej

Karanténa

Posted by raider on jún 9, 2012
Posted in Dôležité oznamy 

Doviezli sa jedlé gaštany z Talianska – máme karanténu, zatiaľ v Prievidzi a od pondelka aj vo Zvolene!!!! Ak by sa tieto napadnuté stromčeky dostali na výsadbu do lesov, kde sú jedlé gaštany, po vyliahnutí múch (cca za dva týždne) – budú aj tieto gaštany ohrozené. Čítajte ďalej