Header image alt text

Strážca prírody

Stránka neziskovej organizácie dobrovoľných členov Stráže prírody

Kto je člen Stráže prírody

Ľudia si veľmi často mýlia Strážcov prírody z Lesnou strážou alebo ochranármi.

 

Strážca je zamestnanec Štátnej ochrany prírody SR .Jeho povinnosťou je kontrolovať dianie vo zverenom území. Dozerá na to aby návštevníci chráneného územia dodržiavali platné predpisy, monitoruje výskyt vzácnych druhov rastlín a živočíchov a vykonáva opatrenia na ich ochranu.Stará sa o značenie chráneného územia,spolupracuje s obecnými úradmi, štátnou správou, Policajným zborom SR, vlastníkmi a správcami pozemkov.Jeho veľmi  dôležitou prácou je environmentálna výchova a to priamo v teréne, alebo na školách.

 

Člen stráže prírody je veľmi dôležitý spolupracovník strážcu, ktorému nie je ľahostajný stav prírody a v rámci svojho voľna jej chce pomôcť.Vykonáva takú istú činnosť ako strážca, ale jeho hlavným zameraním je kontrola dodržiavania platných predpisov a zákona o ochrane prírody a krajiny návštevníkmi a turistami. Zároveň vykonáva aj environmentálnu výchovu priamo v teréne.

 

Sú to ludia, ktorý dobre poznajú zverené územie a preto Vám môžu poskytnúť miestopisné informácie, informácie o okolitej prírode a o dôvode a potrebe jej ochrany, odporučia Vám turistické trasy a upozornia na zaujímave miesta v danej lokalite.

Oslovujte ich ako prvých v prípade núdze,alebo potrebe rady pri riešení problémov, či zistení porušenia zákona.

 

Strážca má rozsiahle právomoci a povinnosti vyplývajúce z §75 a §77 zákona NR SR č.543/2002 Z.z.o ochrane prírody a krajiny.

Preukazuje sa:

-služobným odznakom, ktorý má viditeľne umiestnený na uniforme a na požiadanie služobným preukazom.

-preukaz nesmie vydať z ruky a nie je povinný oznámiť svoje meno