Podľa zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov(ďalej len „zákon“), § 35 odsek 7: „Kto nájde chorého, poraneného, poškodeného alebo uhynutého chráneného živočícha v prírodnom prostredí alebo ten, kto sa o náleze dozvedel,je povinný to bezodkladne oznámiť spolu s opisom situácie, ako k nálezu došlo, orgánu ochrany prírody, ktorý určí ďalšie nakladanie s takým chráneným živočíchom.

 

 

Kontakty na  osoby a organizácie zodpovedné za  prevzatie chráneného živočícha do rehabilitačnej stanice

Okresy:  Nitra, Zlaté Moravce, Levice

Pre tieto okresy je rehabilitačná stanica, ktorú prevádzkuje Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra.

 

V prípade nálezu kontaktujte:

Viktor Mlynek : 0903/298 312

Jozef Záhorec :  0903/298 311

V prípade, že nie je možné sa  s p. Mlynekom a Záhorcom skontaktovať volajte:

Ing. Radimír Siklienka, PhD. ( riaditeľ SCHKO ): 0903/298 310

Ing. Peter Hradňanský: 0903/298 315

V pracovnej dobe aj pevnú linku SCHKOPonitrie: 037/7764900, 7764902, 7764903

 

Okresy:  Komárno, Nové Zámky, Šaľa

Pre tieto okresy slúži rehabilitačná stanica pri veterinárnej ambulancii  MVDr. Jozef Rózsa  v Dunajskej Strede v spolupráci so Správou CHKO Dunajské Luhy.

 

V prípade nálezu kontaktujte:

Ignác Vincze : 0903/298277

MVDr. Jozef Rózsa : 0905321362

V prípade nedovolania sa  volajte:

Mgr. Alexander Fekete ( riaditeľ SCHKO ): 0903/298275

Mgr. Jozef Lengyel:  0911/390147

RNDr. Alžbeta Szabóová: 0903/298278

V pracovnej dobe aj pevnú linku SCHKODunajské Luhy: 031/5516229

 

 

Okres:  Topoľčany

Pre tieto okresy slúži rehabilitačná stanica spoločnosti HAVRAN  Ratnovce.

 

V prípade nálezu kontaktujte:

Spoločnosť HAVRAN Ratnovce: 0903343205

                                                          0949741544

V prípade nedovolania sa  volajte:

Obvodný úrad životného prostredia Topoľčany : 038/ 5324191

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: