V nadväznosti na Usmernenie Ministerstva životného prostredia SR  (spisové č. : 7566/2012-2.2 z 26.9.2012) k uhrádzaniu cestovných náhrad členom stráže prírody podľa zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov vydávam nasledovný pokyn :

 

1. Výdavky súvisiace s výkonom člena stráže prírody uhrádzajú obvodné úrady  životného prostredia v územnej  pôsobnosti Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne (ďalej len KUŽP) zmysle § 68, písm. n/  zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v súlade so zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách a zákonom č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  prostredníctvom KÚ ŽP.

 

2. KÚŽP, útvar ekonomiky a prevádzky, uhrádza členom stráže prírody len výdavky súvisiace s výkonom funkcie člena stráže prírody.

 

3. Cestovné náhrady  spojené s výdavkami na cestovné  budú uhrádzané členom stráže prírody na základe   predloženého  cestovného príkazu, odsúhlaseného prednostom OÚ ŽP.

 

4. Prílohou cestovného príkazu sú :

a) fotokópia preukazu člena stráže prírody,

b) označené cestovné lístky  /spolu s fotokópiami cestovných lístkov/,

c) správa o plnení funkcie člena stráže prírody, resp. zistených nedostatkoch a podnetoch na ich odstránenie parafovaná prednostom príslušného obvodného úradu ŽP, raz za dva mesiaci podľa § 77, ods.1, písm.f/ zákona č.543/2002 Z.z./,

d) v prípade zasielania cestovných náhrad na účet v bankovej inštitúcii, žiadosť člena stráže o zaslanie náhrad s uvedením čísla bankového spojenia.

 

4. Cestovné náhrady budú vyplácané len za cesty na území príslušného okresu  podľa trvalého resp. prechodného bydliska člena stráže prírody / uviesť na cestovnom príkaze/.

 

5. Cestovné  pri použití súkromného motorového vozidla  vyplácané nebude.