Na základe výzvy  eurokomisára pre životné prostredie Janeza Potočnika, ktorý prišiel s výzvou na redukciu odpadov v prírode pod heslom „ Vyčistime si Európu “strážcovia prírody pri S CHKO Ponitrie a členovia  OZ  Stráž prírody Ponitrie sa zapojili do tejto kampane pri Svoradovom prameni.Svoradov  prameň Hollister UK Outlet pri Špecializovanej nemocnici  sv. Svorada  Zobor,  n. o. v Nitre je    jedným z najčastejšie používaných studničiek v Zoborských vrchoch. Tento vodný zdroj  je jedným zo šiestich prameňov vyvierajúcich pod Zoborom Hollister Outlet . Tečúce pramene bývajú pod Zoborom navštevované hlavne počas turistickej sezóny. Šesť prameňov je v Nitre raritou. Svoradov prameň sa nachádza  na turistickom náučnom chodníku Zobor. Psychotronici jeho vode prisudzovali  vysokú energetickú hodnotu a priaznivý účinok na ľudský organizmus.Hollister Outlet UK Náznakom jeho liečivosti môžu byť sopečné horniny, pretože v tejto lokalite boli kedysi sopky. Nijaké špecifické znaky vody z tohto prameňa sa však doteraz nezisťovali. Podľa hygienikov patril dlhé roky k najlepším miestnym prameňom.   Pre viacerých Nitranov to bola prírodná a nijako neupravovaná pitná voda, ktorú si chodili čapovať vo veľkom.Prameň dostal meno podľa benediktínskeho mnícha sv. the north face Svorada, ktorý žil pustovníckym spôsobom života v neďalekej jaskyni na prelome 10. a 11. storočia.. Prevádzkovateľom týchto prameňov je Mesto Nitra. Každoročne sú z prameňov RÚVZ so sídlom v Nitre odoberané vzorky vôd na laboratórne vyšetrenie. O výsledkoch laboratórnych vyšetrení sú prevádzkovateľ north face canada aj občania informovaní. Pri každom prameni sú umiestnené oznamy o kvalite vody a jej vhodnosti na pitné účely. Umiestnenie oznamov o kvalite vody zabezpečuje mesto. Okolie Svoradovho prameňa vlastník pozemkov pred necelými dvomi rokmi vyrúbal. Teraz tam stojí malý prírodný the north face canada amfiteáter so strechou a dreveným posedom. Vedľa prameňa  sú tabule s legendami o sv. Svoradovi a Benediktovi. V okolí prameňa sa nachádza bohatá flóra. Okrem bežných rastlín sa tu nachádzajú charakteristické rastliny  len pre tento prameň. Napríklad veronika lekárska, kostihoj lekársky, pľúcnik lekársky, medovka lekárska,hollister outlet trnka obyčajná, ostružina malinová, konvalinka voňavá a mnohé ďalšie.Pre zachovanie tohto prameňa ľahko dostupného pre všetky vekové kategórie dňa 1. mája  2014  bola vykonaná brigáda členmi stráže prírody pri S CHKO Ponitrie s cieľom opraviť, upraviť a skrášliť túto ojedinelú studničku.  Potrebné terénne úpravy hollister Pas Cher s osadením drevenej lavičky  zlepšili kultúrnu, duchovnú a estetickú hodnotu predmetného územia. Smutné je že ani  6 dní po jarnom čistení Zoborských vrchov okolie prameňa bolo znečistené plastovými fľašami, igelitovými sáčkami a obalmi z potravín.Upravený Svoradov prameň a jeho okolie s extrémne chladivou vodou, čaká na svojich návštevníkov a verí, že sa k nemu budú správať tak, aby slúžil aj ďalším vysmednutým turistom

Prehľad o verejných vodných zdrojoch – prameňoch na území mesta Nitry a o kvalite vody.Na území mesta Nitry sa nachádza 6 prameňov, tieto sú situované v katastrálnom území Nitra – Zobor. Sú to tieto pramene:

-Svoradov prameň

-Prameň Šindolka

-Prameň na Pivonkovej ul.

-Puškinov prameň na Kláštornej ul.

-Prameň v Martinskej doline

-Prameň Buganka

Prameň v Martinskej doline bol vyradený zo štátneho zdravotného dozoru pre dlhodobo pretrvávajúcu nevyhovujúcu kvalitu vody po stránke chemickej a to pre zvýšenéhodnoty dusičnanov. Prameň Buganka bol vyradený zo štátneho zdravotného dozoru z dôvodu, že sa nachádza na súkromnom pozemku a z dôvodu nevyhovujúcej kvalityvody.Ostatné pramene sú obyvateľmi mesta vo zvýšenej miere využívané na pitné účely.Prevádzkovateľom týchto prameňov je Mesto Nitra. Každoročne sú z prameňov RÚVZ so sídlom v Nitre odoberané vzorky vôd na laboratórne vyšetrenie. O výsledkoch laboratórnych vyšetrení je prevádzkovateľ informovaný. Pri každom prameni sú umiestnené oznamy o kvalite vody a jej vhodnosti na pitné účely. Umiestnenie oznamov o kvalite vody zabezpečuje mesto.Voda z prameňov Svorad, Puškinov a na Pivonkovej ul. vykazuje veľmi kolísavú kvalitu vody po stránke mikrobiologickej a to pre prítomnosť koliformných baktérií,mikroorganizmov kultivovateľných pri 22o C a pri 37oC, enterokokov a Escherichia coli. Túto závadnosť vody je možné odstrániť preváraním vody.V roku 2008 boli v mesiaci apríl odobraté vzorky vody zo všetkých uvedených prameňov. Tieto vykazujú vyhovujúcu kvalitu aj po stránke mikrobiologickej aj chemickej.Požiadavky na kvalitu vody sú zakotvené v Nariadenívlády SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú ožiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.

                                

.