Štátna i dobrovoľná ochrana prírody vyvíja v celospoločenskom záujme maximálnu snahu o ochranu a záchranu všetkých u nás žijúcich druhov vtákov, dravých nevynímajúc. Je neustále zdôrazňovaný ich kultúrny, ekologický a ekonomický význam.

Ochrana voľne žijúcich živočíchov a nimi obývaných biotopov predstavuje dôležitú súčasť starostlivosti o naše prírodné dedičstvo. Popri prioritnej ochrane druhov a ich biotopov vo voľnej prírode zohráva rovnako významnú úlohu aj rehabilitácia chorých, poranených alebo inak poškodených jedincov chránených druhov živočíchov, najmä dravcov a sov. Starostlivosť o hendikepované živočíchy je neoddeliteľnou súčasťou ich druhovej ochrany.Väčšinu poranení a iných poškodení živočíchov spôsobujú predovšetkým ľudské aktivity  /úmyselné, alebo neúmyselné/ . Navyše v ostatných rokoch prudko vzrástol počet takýchto jedincov, čo súvisí aj s narastajúcim trendom neželaných zmien v životnom prostredí, od existencie líniových bariér /napr. elektrické vzdušné 22 kV vedenia, rýchlostné komunikácie/, poranenie pytliakmi, nárazy do automobilov a otravy. Mimoriadne zraniteľné sú mláďatá. Častokrát hynú od hladu a vysilenia.

Rehabilitáciu živočíchov je možné zabezpečovať prostredníctvom systému záchranných zariadení, najmä chovných a rehabilitačných staníc, ako aj opatrení sledujúcich zisťovanie výskytu, nadobúdanie, chov a existenčné osamostatnenie poškodených živočíchov, diagnostiku ich zdravotného stavu, terapiu, rehabilitáciu a adaptáciu na život v prirodzených podmienkach, vrátane návratu do prírody a kontroly jeho úspešnosti.

Na území Slovenska jestvuje sieť  zariadení na rehabilitáciu zranených živočíchov. Jedno z nich sa nachádza aj pri Správe CHKO Ponitrie  (platí pre spádovú oblasť okresov Nitra, Zlaté Moravce a Levice).

Na získavaní, odchyte, odobratí poškodených a hendikepovaných živočíchov, ako aj na ich transporte a samotnom zabezpečovaní prevádzky RS sa podieľajú v najväčšej miere pracovníci ŠOP SR, S CHKO Ponitrie – členovia stráže prírody. Po dovezení poraneného živočícha do rehabilitačnej stanice tohto  prezrie a ošetrí veterinárny lekár. Po určení ďalšej rehabilitácie veterinárom sa o hendikepovaného živočícha ďalej starajú pracovníci rehabilitačnej stanice.  Niekedy je zranenie natoľko vážne a trvalé, že návrat do prírody nie je možný. Takéto živočíchy sú umiestňované v expozíciách ZOO Bojnice. Nie každý exemplár je vhodný, aby prežil ostatok života vo voliere ZOO. Ak sme vyčerpali všetky možnosti rehabilitácie a šanca na návrat do prírody je mizivá, po návrhu veterinára ich dáme humánne uspať navždy. Pokiaľ to okolnosti dovolia, snažíme sa každého živočícha čo najskôr zrehabilitovať – vyliečiť. Následne spolu so zástupcom príslušného obvodného úradu živočícha vypustíme, najlepšie tam, kde bol nájdený.

Za uplynulé obdobie roka 2012 sa v rehabilitačnej stanici vystriedalo 35 druhov živočíchov. Prevažujúcou skupinou boli  vtáky. V jednom prípade bol do  rehabilitácie umiestnený cudzokrajný plaz Gekon (Gekkonidae spp.), ktorý bol nájdený pri vykladaní tovaru v kontajnery so súčiastkami z krajiny Taiwan.

Rehabilitačná stanica v Nitre má pre budúcnosť za cieľ okrem primárnej funkcie záchrany živočíchov plniť aj funkciu ekocentra, miesta, kde by návštevníci mali možnosť dozvedieť sa informácie  o záchrane živočíchov ale aj o ochrane prírody všeobecne. Povedomie verejnosti o potrebe záchrany živočíchov zvyšuje šance, že nájdené hendikepované živočíchy budú odovzdané do starostlivosti do rehabilitačnej stanice, kde budú ošetrené a po vyliečení sa vrátia späť do voľnej prírody.

Podľa súčasného zákona o ochrane prírody a krajiny občania, ktorí nájdu poraneného živočícha sú povinní to oznámiť príslušnému obvodnému úradu životného prostredia v mieste nálezu. Následne pracovníci úradu kontaktujú najbližšiu chovnú alebo rehabilitačnú stanicu, kde sa zamestnanci týchto zariadení o poraneného živočícha postarajú.

 Individuálna rehabilitácia živočíchov u nálezcu sa nedoporučuje a je aj v rozpore s platnou legislatívou. Vždy je potrebné takýto prípad nahlásiť.

Hendikepovaná poľovná zver a podobné zvieratá z okolia patria miestnemu poľovnému zväzu. Ten je za ne zodpovedný a musí sa o ne postarať.

Rehabilitácia živočíchov má význam nielen pre ich samotné liečenie, ale má aj mimoriadny etický, osvetový  a výchovný charakter. Veľa hovorí o vzťahu človeka  k životu ako takému.

Všetky živočíchy  nutne potrebujú ochranu práve od človeka, pretože ich ďalšia existencia závisí v najväčšej miere od neho.

Preto všetky druhy treba zachrániť, ako prejav úcty človeka k prírode, keďže je sám jej súčasťou.

 

 


Dňa 1. decembra 2012 bol po rehabilitácii v RS Nitra - Šindolka
vypustený do voľnej prírody myšiak lesný
(Buteo buteo)v mieste nálezu 
v k.ú. Kostoľany pod Tríbečom.
Foto : A. Kušš